Từ công cụ tìm kiếm. 200
82,64 %
Bạn bè giới thiệu. 12
4,96 %
Xem trên Tivi hoặc Báo 19
7,85 %
Từ tờ rơi. 4
1,65 %
Từ các nguồn khác. 7
2,89 %
∑ 242 Poll

Close