Từ công cụ tìm kiếm. 196
82,35 %
Bạn bè giới thiệu. 12
5,04 %
Xem trên Tivi hoặc Báo 19
7,98 %
Từ tờ rơi. 4
1,68 %
Từ các nguồn khác. 7
2,94 %
∑ 238 Poll

Close