Từ công cụ tìm kiếm. 208
83,20 %
Bạn bè giới thiệu. 12
4,80 %
Xem trên Tivi hoặc Báo 19
7,60 %
Từ tờ rơi. 4
1,60 %
Từ các nguồn khác. 7
2,80 %
∑ 250 Poll

Close