Từ công cụ tìm kiếm. 201
82,72 %
Bạn bè giới thiệu. 12
4,94 %
Xem trên Tivi hoặc Báo 19
7,82 %
Từ tờ rơi. 4
1,65 %
Từ các nguồn khác. 7
2,88 %
∑ 243 Poll

Close