Từ công cụ tìm kiếm. 209
83,27 %
Bạn bè giới thiệu. 12
4,78 %
Xem trên Tivi hoặc Báo 19
7,57 %
Từ tờ rơi. 4
1,59 %
Từ các nguồn khác. 7
2,79 %
∑ 251 Poll

Close