Từ công cụ tìm kiếm. 210
83,33 %
Bạn bè giới thiệu. 12
4,76 %
Xem trên Tivi hoặc Báo 19
7,54 %
Từ tờ rơi. 4
1,59 %
Từ các nguồn khác. 7
2,78 %
∑ 252 Poll

Close