Từ công cụ tìm kiếm. 216
83,72 %
Bạn bè giới thiệu. 12
4,65 %
Xem trên Tivi hoặc Báo 19
7,36 %
Từ tờ rơi. 4
1,55 %
Từ các nguồn khác. 7
2,71 %
∑ 258 Poll

Close