Từ công cụ tìm kiếm. 197
82,43 %
Bạn bè giới thiệu. 12
5,02 %
Xem trên Tivi hoặc Báo 19
7,95 %
Từ tờ rơi. 4
1,67 %
Từ các nguồn khác. 7
2,93 %
∑ 239 Poll

Close